Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Modliborzycach

Dostępność cyfrowa

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Zespół Szkół w Modliborzycach (ul. Ogrodowa 6, 23-310 Modliborzyce, tel: 15 8715 084, fax: 15 8715224 , email: zsmce@o2.pl), dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Zespołu Szkół w Modliborzycach.
www.zsmodliborzyce.pl

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 22-02-2018r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 11-03-2021r.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Gąska e-mail: zsmce@o2.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 158715084. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Zespół Szkół w Modliborzycach zobowiązuje się zapewnić dostępność Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 21 stycznia 2013. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 21 września 2020.

Serwis internetowy jest: zgodny ze standardami W3C oraz WCAG 2.0 na poziomie AA, dostosowany do urządzeń mobilnych oraz częściowo zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- część plików nie jest dostępnych cyfrowo (są to starsze dokumenty wytworzone przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej stron i portali internetowych oraz niektóre dokumenty wytworzone przez inne podmioty zewnętrzne w formie skanu lub plików graficznych przesłane w celu publikacji na naszym portalu).

Obsługa:

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki, jak i wyłącznie samej klawiatury. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po stronie internetowej:

 • Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
 • Shift + Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
 • PgUp przewinięcie strony w górę
 • PgDn - przewinięcie strony w dół
 • Ctrl + "+" - powiększenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "-" - pomniejszenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "0" - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
 • Home - przejście na górę strony
 • End - przejście na dół strony

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niepełnosprawne:

 • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
 • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
 • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

Pomoc w nawigacji:

Na stronie znajduje się wyszukiwarka ułatwiająca odnalezienie poszukiwanych treści.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy pod adresem zsmce@o2.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu
(15) 871 50 84 oraz pocztą tradycyjna pod adresem: Zespół Szkół w Modliborzycach
ul. Ogrodowa 6, 23-310 Modliborzyce. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

7. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

 • Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
 • Shift + Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
 • PgUp przewinięcie strony w górę
 • PgDn - przewinięcie strony w dół
 • Ctrl + "+" - powiększenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "-" - pomniejszenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "0" - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
 • Home - przejście na górę strony
 • End - przejście na dół strony

8. Dostępność architektoniczna

Budynek Zespołu Szkół w Modliborzycach, ul. Ogrodowa  6

 • Do budynku prowadzi 1 główne wejście od strony ul. Ogrodowej.
 • Do wejścia prowadzą:  schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich, znajdujący się przy schodach.
 • Drzwi wejściowe nie posiadają siłowników wspomagających otwieranie, ich szerokość umożliwia wjazd osoby na wózku inwalidzkim.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.
 • Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
 • W budynku nie ma windy.
 • Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i wszystkie pomieszczenia na parterze.
 • Szkoła posiada 1 toaletę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 • W szkole nie ma tłumacza języka migowego.

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Szkoła pamięta

Sieciaki.pl

Dajemy dzieciom siłę