Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Modliborzycach

Egzamin ósmoklasisty – rok szkolny 2022/2023

Podstawowe informacje o egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023

1. Egzamin ósmoklasisty w 2023 r. jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lipca 2022 r.

 2. Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany:

1) w terminie głównym: 23 – 25 maja 2023r.,

2) w terminie dodatkowym:  13 – 15 czerwca 2023r., 

 Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który: 1) z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym ALBO 2) przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych). Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem lub słuchaczem.

3. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

4. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty:

1) język polski, 23 maja 2023r., godzina 9.00  – egzamin trwa 120 minut.

2) matematykę, 24 maja 2023r., godzina 9.00   - egzamin trwa 100 minut.

3) język obcy nowożytny, 25 maja 2023r., godzina 9.00   - egzamin  trwa 90 minut.

Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty:   -  1 lipca 2022 r.,

Termin wydania zdającym wyników egzaminu  ósmoklasisty - 8 lipca 2022 r..

Dodatkowe informacje o egzaminie ósmoklasisty:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 (Dz.U. poz. 1591; dostępne pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001591

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20200819%20E8%202023%20Informacja.pdf

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2023 roku

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20220819%20E8_EM%202023%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20220819%20E8%202023%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf

 

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Szkoła pamięta

Sieciaki.pl

Dajemy dzieciom siłę