Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Modliborzycach

Egzamin ósmoklasisty – rok szkolny 2023/2024

Podstawowe informacje o egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024

1. Egzamin ósmoklasisty w 2024 r. jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lipca 2022 r.

 2. Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany:

1) w terminie głównym: 14 – 16 maja 2024r.,

2) w terminie dodatkowym:  10 – 12 czerwca 2024r., 

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który: 1) z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym ALBO 2) przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych). Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem lub słuchaczem.

3. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

4. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty:

1) język polski, 14 maja 2024r., godzina 9.00  – egzamin trwa 120 minut.

2) matematykę, 15 maja 2024r., godzina 9.00   - egzamin trwa 100 minut.

3) język obcy nowożytny, 16 maja 2024r., godzina 9.00   - egzamin  trwa 90 minut.

Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty:   -  3 lipca 2024 r.,

Termin wydania zdającym wyników egzaminu  ósmoklasisty - 3 lipca 2024 r..

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także wnosić do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystać z takich urządzeń w tej sali.

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Dodatkowe informacje o egzaminie ósmoklasisty:

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20230817%20E8%202024%20Informacja%20COMPL%20FIN.pdf

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2024 roku

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20230817%20E8_EM_24%20Komunikat%20o%20przyborach%20FIN.pdf

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20230817%20E8_24%20Komunikat%20o%20dostosowaniach%20FIN.pdf

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2024 roku

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20230817%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%202024%20FIN.pdf

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Szkoła pamięta

Sieciaki.pl

Dajemy dzieciom siłę